Marinaleda

imza

Ýnsanlýk her zaman sosyalist idealler taþýmýþ, ancak demokrasiye dayandýrýlmadýðý için egemen sistemlere ve sömürücü sýnýflara daha fazla itaat saðlatan bir konuma düþmekten kurtulamamýþtýr. Ýnsanlýk tarihinin kendisi, komünal yaþamýn ancak demokratik duruþla gerçekleþeceðinin kanýtýdýr. Komünal demokratik duruþun çaðdaþ deðerlerle yeniden yaratýlmasý sosyalizmin yeniden yükselen deðer haline getirilmesidir.


SOSYALÝZMDE ISRAR ÝNSAN OLMAKTA ISRARDIR

Geçerli ödüller

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Üst