Ulusal sorun ve kuyrukçu sol - H. Fırat

#1
İlke yoksunu kuyrukçu sol

‘90’lı yılların başında devrim yolunu bir yana bırakıp düzenle uzlaşma ve barışma yoluna girdiğinden beri Abdullah Öcalan’ın Türk egemen sınıflarının iştahını kabartmak ve onları hedeflenen uzlaşmaya ikna etmek için ileri sürdüğü bir tarih tezi var. Bu tez özellikle İmralı sonrasında Öcalan tarafından döne döne işlenmiş, PKK yöneticileri tarafından sayısız kez yinelenmiştir.

Bu tarih tezinin dayandığı ana düşünce, “Türkler ile Kürtler”in ittifak kurdukları her dönem ve durumda kazandıkları üzerinedir. Buna göre; Büyük Selçuklu İmparatorluğu sultanı Alparslan, Kürt beyleriyle kurduğu ittifak sayesinde, 1071’de Malazgirt’te Bizans ordularını ezmiş ve böylece Anadolu kapıları Türklere ardına kadar açılmıştır. Daha sonraki bir evrede, 15. yüzyıl boyunca, Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar’dan Avrupa’ya doğru hızla yayılmak imkanı bulmuş, buna mukabil Doğu’ya fazlaca açılamamış, hele de Ortadoğu’ya tümden uzak kalmıştır. Oysa 16. yüzyılın başlarında, Osmanlı sultanı 1. Selim Kürt aşiret beyleriyle sağlam bir ittifak kurunca hemen ardından İran Safevileri ezilmiş, Suriye’den Mısır’a ve Arabistan’a kadar tüm Ortadoğu’nun kapıları Osmanlı İmparatorluğu’na ardına kadar açılmıştır. Nihayet 1919’da bu kez Mustafa Kemal, emperyalist işgale karşı tarihsel çıkışını Erzurum ve Sivas kongreleriyle, yani bir kez daha feodal Kürt beyleri, aşiret reisleri ve tarikat şeyhleriyle kurduğu ittifakla başlatmış, bu ittifaksa Ulusal Kurtuluş savaşının bilinen başarısını hazırlamıştır.

Özetle bütün bu bin yıllık dönemde Türkler ile Kürtler, biz bunu Türk egemen sınıflarıyla Kürt egemen sınıfları olarak anlamalıyız, ittifak kurdukça kazanmışlardır. Ama ne zaman ki Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte bu ittifak bozulmuş, Kürtler inkar edilmiş, işte o andan itibaren de hem Türkler hem Kürtler için sürekli olarak kaybetmeye başlamışlardır.

Bütün bu tarih tezinin gelip dayandığı asıl sonuç ise şudur: Bugün gelinen yerde Türk burjuvazisinin ve devletinin ulaştığı bir gelişme düzeyi, biriktirdiği çok önemli bir potansiyel var. Bu potansiyeli ile onu tüm bölgede, özellikle de Ortadoğu’da ve İç Asya’da, yeni tarihi fırsatlar beklemektedir. Ama Kürt sorununun varlığı, bunun yolaçtığı çatışma, bu çatışmanın yarattığı sürekli kanama, Türk burjuvazisini ve devletini bu tarihi fırsatları gereğince değerlendirmekten alıkoymaktadır. Türk devleti sağduyu gösterir de bu sorunu çözerse eğer, onu kendisini çevreleyen bölgede artık hiçbir güç tutamaz. Bölgesinin tartışmasız lider gücü haline gelir, Ortadoğu’dan İç Asya’ya doğru adeta kanatlanıp uçar hale gelir. Bu halen de vesile doğdukça Öcalan ile Kürt hareketi sözcülerinin yineleyip durdukları bir argümandır. Ve başta tekelci kesimleri olmak üzere Kürt burjuvazisinin tüm katmanlarında büyük bir ilgi ve sempatiyle karşılandığı da bir sır değildir.

PKK’yi, devrimi bir yana bıraktığı, sorunu salt ulusal soruna, aynı anlama gelmek üzere burjuva sınırlara indirgediği, dolayısıyla da onu emperyalist sistem içinde ve kapitalist düzen zemininde çözmeye yöneldiği için, bir yana bırakalım. Ama son on-onbeş yıldır onun kuyruğunda sürüklenen bütün bir kuyrukçu takımına soralım: Diyelim ki, sözü edilen türden bir tarihsel ittifakın yeni bir biçimi günümüzde de gerçekleşti, dolayısıyla bunun sözü edilen meyveleri de Türkiye’nin kapitalist düzeni tarafından devşirildi. Türkiye’nin kapitalist düzeni omuzlarındaki ağır bir yükten kurtuldu ve bölgesinde hızlı bir biçimde güç olmak ve yayılmak imkanı buldu. Peki bütün bunlar Türkiye devrimi için ne ifade edecektir, ne anlama gelecektir, hangi etki ve sonuçları doğuracaktır? Tüm milliyetlerden Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin bundan elde edeceği ne olacaktır, bütün bu gelişmeler onlar için ne anlama gelecektir? Bu arada tüm bölgenin, özellikle de Ortadoğu’nun mazlum halkları için bütün bu gelişmelerin anlamı ne olacaktır, onlar için hangi etki ve sonuçları doğuracaktır? Ve tersinden bir soru: Tüm bu gelişmeler emperyalizm ve siyonizm, onların tüm bölgesel payandaları için ne anlama gelecektir?

Yanıtlamak bir yana Türkiye solunun kuyrukçu takımı bu canalıcı soruları bir kez olsun kendine sormuyor bile. Onlar için varsa yoksa “adil ve onurlu barış”! Peki ne demektir “adil ve onurlu barış”, bunun orta yerde açık bir yanıtı var mı, “artık anaların gözyaşı akmasın!” duygusallığı dışında? Marksist olmak iddiasında olanların barış gibi temel bir kavramı böylesine belirsiz, duygusal, içi boş, kof bir söylemin içine oturtmaları da ayrı bir sorundur. Lenin, tarihin gördüğü bu en büyük, en ilkeli, en tutarlı devrimci, üstelik emperyalist bir dünya savaşının tüm dehşetli yıkımı ve acıları içinde, barış sorununu kesin bir biçimde devrim sorununa bağlar. “Emperyalist savaşa karşı iç savaş!” Barış elde etmek istiyorsanız, silahlarınızı kendi burjuvazinize yöneltin! İşte onun, Lenin’in barış çağrısı, barış şiarı ve barış programı. Aman barış olsun da, ne pahasına olursa olsun, yeter ki anaların gözyaşları dinsin diyenler o dönemde de vardı. Emperyalist savaşa karşı duran, ama onun yıkım ve acıları karşısında dehşete kapılan çeşitli ülkelerin pasifistleriydi bunlar, önemli bir kısmı marksist olmak iddiası da taşıyan. Lenin’in onların bu duygusal küçük-burjuva pasifist arzularını, bir bilim insanının soğukkanlılığı ile kapsamlı marksist eleştirilere konu etmiştir. Israrla bizim barış programımız bir devrim programıdır demiştir. Savaşın kaynakları ile gerçek bir barışın elde edilmesi arasındaki kopmaz ilişki üzerinde durmuştur.

Marksist olmak iddiasında hiç kimse kavramları, dolayısıyla da barış kavramını uluorta kullanma, hele de kof duygusal söylemlerle istismar etmek hakkına sahip değildir. Bunu çoğu durumda bizzat gericilerin kendileri yaparlar, işlerine öyle geldiği, çıkarları öyle gerektirdiği için. Onurlu ve demokratik bir barış! Nedir mesela bu onurlu ve demokratik bir barış dediğiniz? Kürt sorununun bütün bir tarihsel temeli ve toplumsal kapsamı karşısında bu ne ifade ediyor? 90 yıldır inkar edilen, yok sayılan, ezilen, horlanan bir halkın bu düzen tabanı üzerinde gerçek ulusal özgürlüğü ve tam eşitliği nasıl sağlanabilecektir? Bu sorunu doğuran bütün bir toplumsal temel, sınıf yapısı ve iktidarı yerli yerinde duruyorken ve duracakken bu nasıl olacaktır?

Kürt sorununda demokratik barış, en azından Türkiye’nin demokratikleşmesi demektir herhalde. Peki sizler bunu, kurulu düzenin temelleri korunarak, bu temel üzerinde Türk burjuvazisiyle uzlaşılarak elde etmeyi mi umuyorsunuz? Diyelim ki öyle, bu umuda ve inanca sahipsiniz. Peki bu durumda hemen tümünüzün programında ya da resmi çizgisinde demokrasi sorunu bir devrim sorunudur, ulusal sorun bir devrim sorunudur diye neden hala duruyor? Hiç değilse dürüst ve tutarlı olamaz mısınız! Daha ‘71 Devrimci Hareketi’nin ideolojik kazanımlarından kalma tüm eski kabullerinizi açıkça ve dürüstçe, dosta düşmana ilan ederek, bir yana atamaz mısınız? Kuyrukçu takımına çağrımız şudur: Hiç değilse açık, dürüst ve tutarlı olunuz! ‘70’li yıllarda tüm revizyonist partilerin açıkça ve ‘90’lı yıllardan itibaren tüm reformist partilerin örtülü biçimde yaptıkları gibi, demokrasi sorunu bir reform sorunudur, kurulu kapitalist düzeni kendi temelleri üzerinde demokratikleştirmek sorunudur deyiniz. Böylece kurulu düzeni kendi temelleri üzerinde reforme etme programına geçiniz.

“Onurlu ve demokratik” deyince, sanki barış çıtasını pek yükseklere çektiğini sanıyor bu kuyrukçu takımı. Sonuçta ulusal sorun gibi kapsamlı bir sorunu bu düzen içinde, mevcut egemen sınıfla uzlaşmaya dayalı olarak ve elbetteki emperyalist efendilerin özendirmesi ve hakemliği altında çözmek isteği ve programıdır dile getirdikleri. Bu türden bir çözümün anlamı ve sınırları ise bellidir. Buna onurlu ve demokratik cilası çekmek, bu kaskatı gerçeği zerre kadar değiştirmez. Sözkonusu olan en iyi durumda Kürt sorununun reformist anayasal çözümü olur.

Evet, bu durumda tutarlı olacak, dürüst davranacaksınız; demokrasi sorunu bir devrim sorunudur, ulusal sorun bir devrim sorunudur demeyi bir yana bırakacaksınız. Önce bunu yapacak, dünkü teorik ve programatik kabullerinizi açıkça ve dürüstçe baştan aşağı değiştireceksiniz. Sonra da bugün tuttuğunuz yolun sonrasına ilişkin bakışınızı tüm açıklığı ile ortaya koyacaksınız. Sayın ki dediğiniz oldu, bu sorun karşılıklı tavizlere dayalı bir uzlaşmayla anayasal bir çözüme kavuştu. Düzenin omuzları üzerindeki ağır bir yük böylece kalktı. Peki sonra? Sonrası ne olacak? Sonrasını başta Abdullah Öcalan olmak üzere PKK sözcüleri açık yüreklilikle dile getiriyorlar. Sonrası onlara göre Türk burjuvazisinin bölgesinin tartışmasız lider gücü olmasıdır. Ortadoğu’da ve İç Asya’da kanatlanıp uçmasıdır. Bölgesel düzeyde hegemonik bir güç olarak artık kimsenin onu tutamamasıdır. Nitekim bunu aynısını Tayyip Erdoğanlar, Bülent Arınçlar, Abdullah Güller de söylüyorlar. Türkiye bir dünya devleti olacak potansiyele sahip ama bu iç kanama bunu engelliyor, bunu durdurmamız lazım, bunu durdurmadan dünya devleti rolümüzü oynayamayız, diyorlar. Peki bilumum kuyrukçuların buna diyeceği nedir?

Kürt sorunu bu toplumun devrimci dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Devrimci olanın görevi, bu devrimci dinamiği devrimin zaferi doğrultusunda değerlendirip geliştirebilmektir. Ama birileri onurlu ve demokratik barış adı altında, devrime karşı kurulu düzenin bayrağını sallıyorlar ve bunun farkında bile değiller. Bu, bu durumdakilerin tümü için tam bir ideolojik-politik iflastır. Bu devrime dair her türden iddianın tümden çöküşüdür.İlkeli politika en doğru politikadır

Bir bütün olarak demokrasi sorunu ve onun özel bir öğesi olarak ulusal sorun, bir devrim sorunudur. Düzen içi her çözüm, bu ne denli sınırlı olursa olsun, sonuçta yalnızca düzenin temellerini sağlamlaştır, omuzlarındaki yükü hafifletir. Bütün bunlar ‘71 devrimci çıkışından beri bu ülkede iyi kötü biliniyordu ve bu ta ‘90’lı yılların ortalarına kadar da böyleydi. Hiç değilse geçmişin devrimci hareketinden geriye kalan kesimlerinde. Sonra devrimden kopmuş Kürt hareketinin yedeğine yerleşmelerine paralel olarak tümden unutuldu. Belki programlarında, ya da bu işlevi gören metinlerinde hala da bir şeyler duruyordur. Ama gerçek siyasal yaşamda bunların herhangi bir yeri ya da etkisi artık yok. Bu durumdakilerin hiçbirinin ulusal sorunda kendi bağımsız konumları, çizgileri ve dolayısıyla bayrakları yok. Tümü de Kürt hareketi neylerse güzel eyler çizgisindeler. Bu, politik iflasın dipsiz kuyusudur.

Bu konferans boyunca ulusal sorun konusunda dile getirdiğim her temel ya da taktik soruna partimizin programından dayanaklar gösterebilirim. Biz TKİP olarak her türden politik sorunu her zaman programımızın ışığında değerlendirir, onun esasları ışığında anlamlandırır, ifadelendiririz. Zira tüm bu sorunların ideolojik, ilkesel ve stratejik temeli var programımızda. Bunu solun hiçbir kesiminde göremezsiniz. Onlarda kural olarak program bir yerde, gündelik politika başka bir yerde durur. İlkesizlik gündelik politikada geleneksel solun geleneksel ortak karakteridir. Oysa ilkeler tam da akmakta olan karmaşık siyasal yaşamda yolunu yönünü kaybetmemek içindir. Tüm o soyut teorik temel ve kendi başına kuru gibi görünen ilkeler, tam da gündelik yaşamın canlılığı içerisinde bir anlam kazanır. Lenin, hiçbir gündelik politik sorun gösteremezsiniz ki, arkasında temelli bir ilke sorunu yatmıyor olsun, der. Bu söz çok derin anlamlar yüklüdür ve ben yeri geldikçe onu hatırlamaya özel bir dikkat gösteririm.

Bir sendikal mücadeleye yaklaşım bile, bakış açısı olarak, temelde ilkesel bir sorundur. İşçi sınıfının yaşam koşullarının düzeltilmesi mücadelesini biz de yürütürüz, reformist bir sendikacı da. Ama reformist sendikacının tüm ufku, kurulu düzeni kendi sınırları içinde reforme etmekten, onun kötülüklerini bir parça sınırlamaktan, acılarını bir nebze olsun yatıştırmaktan ibarettir. Oysa biz aynı mücadeleyi işçiyi mücadeleye çekmek, bu mücadele içinde eğitmek ve örgütlemek, böylece ona sorunların düşük ücretlerden değil fakat bizzat ücretli kölelik ilişkilerinin kendisinden geldiğini kavratmak için yürütürüz. Bu mücadele sayesinde elbette ki işçinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye bakar, onu fiziki ve zihinsel çürümeden koruyacak kazanımlar elde etmeye çalışırız. Ama bunlar devrime kilitlenmiş mücadelemizin yalnızca yan türevleridir, kendiliğinden sonuçlarıdır. Biz devrimciyiz, devrim ufkuyla hareket ederiz ve tüm dikkatimizi işçiyi ücretli köleliğin sonunu getirecek olan toplumsal devrim mücadelesine kazanmaya yöneltiriz. İlkesel bakış açısı farkı buradadır. Reformist bir sendikacı ile devrimci bir komünistin görünürde aynı mücadeleyi verirken bile temelden farklı amaç ve hedeflerle hareket etmesinde bulur bu ifadesini.

Demek istiyorum ki, eğer ulusal sorun konusundaki ilkesel yaklaşımlarınız bugünkü politik süreçlere ve sorunlara yaklaşımda bir rol oyanamıyorsa, kağıt üzerinde dursa ne olur, durmasa ne olur? Gerçek hayatta uyguladığınız neyse, ilkeniz de programın da gerçekte yalnızca odur. Bu durumda ise gerçekte ortada bir ilke yoktur, kuyrukçu bir sürüklenme, dolayısıyla diz boyu bir oportünizm vardır.Sınıfın çözümü devrimdir!

Türkiye işçi sınıfı, tüm öteki toplumsal ve siyasal sorunlar gibi Kürt sorununu da çözüme ulaştırabilecek biricik sınıftır. İşçi sınıfı bugünkü durumuyla kuşkusuz siyaseten son derece güçsüzdür. Marks’ın dediği gibi, işçi sınıfı ya devrimcidir ya da bir hiç. Bu işçi sınıfının kendiliğinden bir sınıf olması ile kendisi için bir sınıf olması arasındaki derin uçurumu vurgulayan bir tanımdır. İşçi sınıfı devrimci değilse eğer, üretim süreci içinde sermaye tarafından sömürülen bir ücretli köleler yığınıdır. Ancak kendisi için bir sınıf haline gelirse, kendi çıkarlarının sınıf bilincine ulaşırsa, kendini her bakımdan ve her düzeyde örgütlerse, kendi devrimci öncü partisi etrafında birleşirse, tüm bunların bir ifadesi, bir bileşkesi, organik bir bütünlüğü olarak bağımsız bir politik güç olarak siyaset sahnesine çıkarsa, işte o zaman işçi sınıfı devrimcidir ve gerçek bir güçtür. İşte o zaman işçi sınıfı her şeydir, onun önünde hiçbir güç duramaz.

Görevimiz işçi sınıfına bu bilinci taşımaktır. Onu her yolla mücadeleye çekmek, mücadele içinde birleştirmek, eğitmek ve örgütlemektir. İşçi sınıfının en ileri kesimlerinden başlayarak, mümkün mertebe en geniş kitlelerini bu tutuma yöneltmektir. Bunda başarı, Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden işçilerin sınıf olarak kaynaşmasını getirir. Türk, Kürt ve öteki milliyetlerden işçilerin kaynaşmasındaki başarı, Türk, Kürt ve tüm öteki milliyetler emekçilerin kaynaşmasını getirir. Bu kaynaşmışlık ancak bütün ezilenlerin ve bütün sömürülenlerin çıkarlarını ve sorunlarını içeren bir programla bir anlam kazanır. O programla sosyal devrime yürünür, bu mücadelenin ilerlemesi ölçüsünde de onun yan ürünü olarak bir dizi kazanım elde edilir.

Bunun alternatifi, ya Kürtlerin güdük tavizlere razı olması, dolayısıyla gerçek özgürlükten ve tam eşitlikten vazgeçmesidir. Bu da ulusal köleliğin hafiflemiş ve inceltilmiş bir biçimde sürmeye devam etmesi demektir. Burda ulusal sorun çözülmüş olmaz, sadece ulusal kölelik biçim değiştirmiş olur. Kısmen hafifler, daha incelikli bir hal alır, ama özü itibariyle süregider.

Öteki bir alternatif, PKK’nin yeri geldiğinde söylediği gibi, “savaşı tırmandırmak”tır. Niçin peki? Yeniden pazarlık masasına oturmak hakkını elde etmek için! Bunu sonsuza kadar uzatsanız ne olur ki? Diyelim ki yine masaya oturdunuz, bu durumda bir kez daha düzenin kendi doğasından gelen sınırları ve buna karşılık sizinse özgürlüğe ve eşitliğe ilişkin kendi talepleriniz var. Siz özgürlük ve eşitlik istiyorsunuz, ama düzen de bir kez daha kendi doğasının elverdiği sınırların ötesine geçmeden kendini size dayatıyor. Sonuç? Sonuç sonsuz bir kısır döngü olarak kalmaya mahkumdur. Şu farkla ki, taraflardan biri diğerinin iradesini kırarsa ortaya tümüyle yeni bir durum çıkar. PKK’nin iradesinin kırılması, hareketin ezilmesidir. Sri Lanka’da Tamil Kaplanları’na yapıldığı gibi. Devletin ezilmesi ise basbayağı devrim demektir. Bunun ortası yoktur, ya da halen açılım adı altında yaşananlardan ibarettir. Bu ise çözüm değil fakat oyalama ile içiçe bir süründürme durumudur.

Öte yandan, döne döne savaşı tırmandırmak, iki halkın ilişkilerini sürekli bir biçimde zedelemek, sosyal mücadeleyi zora sokmak, halkları birbirinden uzaklaştırmak, giderek düşman hale getirmek demektir. İstediğiniz bu olmasa bile sonuç kendiliğinden bu olur. Hele de gericiliğin çok bilinçli kışkırtmaları ve yönlendirmeleri de buna eklenince. Bin yıllık bir kaynaşmışlık deniliyor. Evet burjuvazi bunu bin türlü demagojiye ve istismara konu ediyor ama bu, bu yakınlığın tarihsel açıdan ilerici bir kazanım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu durumda biz devrimciler iki halkın tarihsel olarak oluşmuş yakınlığını geriye götürecek her türden davranıştan geri durmak zorundayız. Bizim görevimiz halkları daha ileriden kaynaştırmak olmalıdır. Türk ve Kürt halklarını birbirinden uzaklaştıracak hiçbir gelişmeden olumlu bir sonuç çıkmaz. Hele de Kürt sorunu bu yolla hiçbir biçimde çözülmüş olmaz. Bunu anlamak için bugünün Türkiyesi’nde her iki halkın her düzeyde, her alanda, her coğrafyada her bakımdan içiçe geçmişliği olgusunu gözönünde bulundurmak gerekir. Bizim çözümümüz, halkları daha da yakınlaştıran, daha da birleştiren, daha da kaynaştıran bir çözüm olmak zorunda. Kuşkusuz devrimciysek ve emekçi halklara karşı sorumluysak eğer.

Yapılması gereken, basitçe, devrimci bir program ve strateji üzerinden sabırla devrime hazırlanmaktır. Böyle bir mücadele hattı bugünden Türk ve Kürt emekçilerini sürekli biçimde birbirlerine yakınlaştırır ve kaynaştırır. Ezen ulus şovenizmine ve ezilen ulus milliyetçiliğine ve dargörüşlülüğüne büyük bir darbe olur. Bu, halkları birbirine karşı saygı, birbirine karşı hoşgörü, demokratik bir kültür temelinde kaynaştırır. Bunu başarabilecek olan ise sosyal mücadeledir.

Ulusal sorunda işçi sınıfının devrimci çözüm bayrağı, komünist sınıf partisinin programının ulusal soruna ilişkin bölümünde ifadesini bulur. Komünist partisinin görevi, bu programı onu hayata geçirebilmek yeteneğindeki biricik sınıfa, işçi sınıfına taşımaya çalışmaktadır. Bu programı işçi sınıfına taşımadığınız sürece o boş bir söz olarak kalmaya mahkumdur. İşçi sınıfının devrimci programını, kıymeti kendinden menkul herhangi bir devrimci parti değil, fakat bizzat işçi sınıfın kendisi hayata geçirebilir. Komünist partisi adına gerçekten layık olmak istiyorsa sınıfın partisi olmak zorunda. Komünist partisi işçi sınıfını temsil etmek iddiasında ise, en ileri öğelerinden başlayarak zamanla kendini bu sınıfın içinde ete kemiğe büründürmek zorunda. Bunu başarırsa programını, dolayısıyla onun ulusal soruna ilişkin bölümünü de uygulama şansı elde eder. Değilse o program bir kağıt parçası olarak kalır.

Bunları, ulusal sorunda devrimci çözümü yaratabilirse işçi sınıfı yaratır demek için söylüyorum. Türkiye’nin başta Türk ve Kürt işçiler olmak üzere bütün milliyetlerden işçileri kaynaşıp birleşmeden bu başarılamaz. Kapitalist gelişme tüm milliyetlerden işçileri üretim süreci içerisinde organik bir güç olarak zaten birleştirip bütünleştirmiş durumda. Bu maddi birliği bizim bilinç ve örgüt planında geliştirmemiz, politik planda bilinçli bir sınıf birliği düzeyine çıkarmamız gerekir. İşçi sınıfının bağımsız bir güç olarak siyaset sahnesine çıkabilmesinin anlamı da budur. İşçi sınıfı hayatın içinde objektif varlığı ile zaten birlik halindedir. Onu ne İstanbul’da bölebilirsiniz, ne de Elazığ’ın Ferro Krom işletmelerinde. İşçi sınıfı üretim içerisinde milli, dinsel, mezhepsel, cinsel kimliğinden bağımsız olarak, sınıf kimliğiyle biraradadır. O kendiliğinden sınıf kimliğine bilinçli bir ifade kazandırmak, onu siyasal sınıf kimliği düzeyine çıkarmak, sınıf devrimciliğinin hergünkü uğraşlarının değişmez hedefidir.

Türkiye gibi bir toplumda, ayağınızı sağlamca basabileceğiniz istikrarlı tek sınıf işçi sınıfıdır. Tüm öteki alt sınıflar, en başta da köylülük, istikrarsızdır, çözülme ve dağılma içindedirler. Türkiye işçi sınıfını politikleştiremezseniz, onu toplumsal mücadelenin saflaştırıcı ve birleştirici mıknatısı haline getiremezseniz, bütün öteki ezilen ve emekçi sınıfları birleştiren bir öncü lokomotif düzeyine çıkaramazsanız, devrimden yana zaten hiçbir şansınız kalmaz. Bunu bu toplumda başarabilecek başkaca hiçbir sınıf yok.

Bakınız, Kürt hareketinin bugün büyük bir gücü vardır ama o Türkiye işçi sınıfını iğne ucu kadar ardından sürükleyememektedir. Ama Türkiye işçi sınıfı '60’lı ve '70’li yıllarda Kürt siyasal akımları da dahil bütün ilerici-devrimci güçleri ve tüm toplumsal muhalefeti ardından sürüklüyordu. Üstelik bilincinin, örgütlenmesinin ve mücadelesinin o nispeten geri düzeyindeyken henüz. DİSK bir toplantı istediği zaman, hiçbir yerde, hiçbir zeminde biraraya gelemeyen parti ve gruplar, tıpış tıpış DİSK’in kurduğu masa etrafında biraraya geliyorlardı. Bu kuşkusuz hiçbir biçimde DİSK bürokratlarının gücünden gelmiyordu. Fakat tam da DİSK’in işçi sınıfının devrimci kesimleri üzerindeki örgütlü etkisinden geliyordu. İşçi sınıfı tüm öteki ilerici-devrimci güçleri kendine çekiyordu. Teori bir yana, ama Türkiye’nin kendi devrimci toplumsal mücadele deneyimi gösteriyor ki mıknatıs, saflaştırıcı ve birleştirici eksen demek istiyorum, kesin olarak ve yalnızca işçi sınıfıdır. Mıknatısı ortaya koyacaksınız, bu işçi sınıfını devrimcileştireceksiniz anlamına geliyor, bütün demir parçacıkları o mıknatıs etrafında saflaşır ve birleşirler, bu kaçınılmazdır. Bunu başarabilecek başka bir sınıf ya da politik bir güç odağı yok bugünün Türkiyesi’nde, yinelemiş oluyorum bunu. Ulusal bir hareket ne yaparsa yapsın, işçi sınıfının ilerici-devrimci kesimlerini arkasından sürükleyemez. Ne siyasal konumu, ne sınıf karakteri, ne stratejik yönelimi bunu uygundur. Bu öyle her türden güce tapan, iddiasız ve iktidarsız kuyrukçu solu ardından sürüklemeye benzemez. Ama Türkiye işçi sınıfı şu an örgütlü bir güç olsa, Kürt hareketi de dahil bu toplumun tüm ezilen, sömürülen, mağdur edilen kesimlerini ardından sürükler. Çünkü sınıf konumu, bundan kaynaklanan kucaklayıcı ve sürükleyici yeteneği, bunun bir yansıması olan programı ve stratejisi bunu olanaklı kılar. İşçi sınıfının devrimci programı tüm sorunları, bu arada Kürt sorununu temellerinden çözebilecek biricik gerçek devrimci programdır. Kendine çekme ve ardından sürükleme yeteneği, sınıf konumundan gelen bu yetenek, kendini programatik ve stratejik konum ve tutumlar üzerinden de gösterir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
#2
90’lı yılların başında devrim yolunu bir yana bırakıp düzenle uzlaşma ve barışma yoluna girdiğinden beri Abdullah Öcalan’ın Türk egemen sınıflarının iştahını kabartmak ve onları hedeflenen uzlaşmaya ikna etmek için ileri sürdüğü bir tarih tezi var. Bu tez özellikle İmralı sonrasında Öcalan tarafından döne döne işlenmiş, PKK yöneticileri tarafından sayısız kez yinelenmiştir.
sosyal-şöven tkip bu söylemleri 1990'dan beri iddia etmektedir.. ama 1990'dan beri., savaşarak., Türk egemen sınıflarının iştahını kursağında bırakan yine öcalan ve pkk'dir..

tkip., yıllardır.. sınıf mücadelesini ve silahlı devrimi savunduğu halde., bir adım yol katedemediği gibi., toplumsal mücadeleyi bırak., işçi sınıfı mücadelesine bir çakıl taşı bile ekleme becerisini gösterememiştir..

1990'dan günümüze gelen sürece bakıldığında.; pkk işçi sınıfı dahil tüm alanlarda başar özne olmayı becermişken., tkip hala nal toplamaktadır.. uyanmadan da toplumsal özgürleşme mücadelesine bok atmaktadır..

öcalan tezlerini beğenmeyebilirsin.. buradan sosyalizm çıkmaz., buradan toplumsal özgürleşme çıkmaz diyebilirsin.. bu amaçla verilerle eleştiri sunabilirsin.. ama.,

bir kısmı avrupa kucağında., bir kısmı reformist sendika ağalarının eteği altında 3-5 işçi ilişkileri ile "yapıyoruz-ediyoruz üfürmeleri ile olsa olsa osuruktan teyyare uçurtabilirler.. kaldıki yaptıkları da budur..

haddinizi bileceksiniz.. bir avuç "çok bilen" ile "salon"larda., taksim-beyoğlu tranvay durağında devrim yapılmaz.. o "durak"lardan sadece tranvay geeçr., ne işçiler ne de ezilenler orada yoktur.. sadece kuyruğunuzu tranvay çiğner..

dağlara çıkacaksınız.. bunu yapamıyorsanız varoşları şövenizm-faşizm etkisi altından kurtaracaksınız.. yine gecenin bir vakti., iki maytap yakma havaya gravdan ateş etme ile silahlı mücadele verilmiyor.. devrim desen hiç olmaz..
tutsakların ölüm orucundan da devrim çıkmaz.. devrime katkı çıkar.. ama bu fedaları dışarda ateşe çevirecek ateşn ve güneşin çocukları olmanız gerekir..

ideolojik mücadeleyi bile burjuvaziden daha düşük seviyede yapıyorsunuz..

Bu tarih tezinin dayandığı ana düşünce, “Türkler ile Kürtler”in ittifak kurdukları her dönem ve durumda kazandıkları üzerinedir. Buna göre; Büyük Selçuklu İmparatorluğu sultanı Alparslan, Kürt beyleriyle kurduğu ittifak sayesinde, 1071’de Malazgirt’te Bizans ordularını ezmiş ve böylece Anadolu kapıları Türklere ardına kadar açılmıştır. Daha sonraki bir evrede, 15. yüzyıl boyunca, Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar’dan Avrupa’ya doğru hızla yayılmak imkanı bulmuş, buna mukabil Doğu’ya fazlaca açılamamış, hele de Ortadoğu’ya tümden uzak kalmıştır. Oysa 16. yüzyılın başlarında, Osmanlı sultanı 1. Selim Kürt aşiret beyleriyle sağlam bir ittifak kurunca hemen ardından İran Safevileri ezilmiş, Suriye’den Mısır’a ve Arabistan’a kadar tüm Ortadoğu’nun kapıları Osmanlı İmparatorluğu’na ardına kadar açılmıştır. Nihayet 1919’da bu kez Mustafa Kemal, emperyalist işgale karşı tarihsel çıkışını Erzurum ve Sivas kongreleriyle, yani bir kez daha feodal Kürt beyleri, aşiret reisleri ve tarikat şeyhleriyle kurduğu ittifakla başlatmış, bu ittifaksa Ulusal Kurtuluş savaşının bilinen başarısını hazırlamıştır.

bu yazı.. ahlaksızlığın ve çirkinliğin abidesidir..
Bu tarih tezinin dayandığı ana düşünce, “Türkler ile Kürtler”in ittifak kurdukları her dönem ve durumda kazandıkları üzerinedir.
dediğinde alıntı sunacaksın.. öcalan tarih tezi bu mu? dur.. kaç kitap kaç syfa anlatım var.. bunları atlayıp., bir tarihsel döneme ilişkin sözleri., üstelik alıntılamadan., kendi algılarınızdaki zümlelerle öcalan sözleri gibi sunmak.. burjuva ahlakından bile düşüklüktür..

alıntıda belirtilen tarihsel olaylar yaşanmadı mı? bu sonuçlar ortaya çıkmadı mı? .. öcalan tarihsel bir dönemi ve olguyu anlatırken tarih tezini buna dayandırıyor demek.. ahlaksızlıktır..
öcalan tarih tezi neye dayanır.. okuyan bilir..

PKK’yi, devrimi bir yana bıraktığı, sorunu salt ulusal soruna, aynı anlama gelmek üzere burjuva sınırlara indirgediği, dolayısıyla da onu emperyalist sistem içinde ve kapitalist düzen zemininde çözmeye yöneldiği için, bir yana bırakalım
neyi?? bir yana bırakıyorsun.. kendi uydurduğun bir şeyi mi?

pkk hangi devrimi? yapacak??
t.c. devrimini mi? bunu hiç bir zaman hedeflemedi ve iddia da etmedi.. ilk çıkışında ulusal devrimi hedeflemişti.. ama siz bunu.;sorunu salt ulusal soruna, aynı anlama gelmek üzere burjuva sınırlara indirgedi olarak tanımlayan. vatancı şövenlersiniz..

sizde bir gram ahlak-adlet-hak-vicdan yok.. kürt ilkel milliyetçileri., öcalan tezleri kürt ulusal mücadelesini terk etmedir iddiasında bulunurlar., siz ise ulusal mücaleye indirgedi iddiasını.. siyamlı ahlaksız ikizler gibisiniz..

ulus-devlet temelli ulusal kurtuluş size göre nedir?
size göre., çin-küba-vietnam devrimleri ulusal kurtuluş değil mi? ulusal sorun karşısında rosa'cı olursunuz ama sorsak leninistsiniz..

sizin için., tek devrim.. 1923 "kurtuluş savaşı bağımsızlığını"., t.c. ulusal sınırları içinde sosyalistdevrim ile taçlandırmak.. oysa., t.c. denilen devlet.; osmanlı sömürge sisteminden bakiye kalan ve ilhak ve imhalarla var olmuş bir burjuva ulus-devlet.. ulusal bağımsızlık bşile değil..

thko gibi bir silahlı mücadele geleneğinden kıvırararak., silahlı ayaklanmaya evrildiniz.. böylece size göre t.c. kapitalizmi tamamladı sıra sosyalisr devrimde.. aslında tkp'leştiniz.. tkp de sizin kadar illegaldi.. öncesinde olmasa da., 70'li yıllarda az-çok ve özellikle sizin geleneğinize karşı silahlı eylemler yaptı..

sizler., 68 den evrilmiş., reformizmin allahısınız.. sittin sene örgütleyemediğiniz işçi sınıfı adına., avrupada salonlarda ahkam kesersiniz.. bir kesere bile sap olamadınız..

haddinizi bileceksiniz.. muhatap alınmaya değmeyecek kadar.. boncuk tezgahındaki solcu eskileri gibisiniz..
sadece kıyıda köşede bir sakarya dy davasındaki eylemler ve çıkan silah mühimmatlar bile., sizin örgütünüzden mislice fazladır..
işte böyle kurbağa gibi şişinir durursunuz.. habire patlar.. yama yapıp devam edersiniz..

bu arada belirteyim..
enternasyonalforum formatını okuyun öğrenin.. burada ispatsız ithamlara izin verilmeyeceği gibi., öcalan ve özgürlük hareketi için hakaret etmeye de izin yoktur..

başka alanlarda olduğu gibi.. yada burjuva yazılı-sözlü-görselli basınında ve yaşamda olduğu gibi.. öcalan şahsına ve özgürlük hareketine ispatsız hakaret-itham salvoları yapamazsınız.. gereken tepkiyi "okurdunuz"..

Abdullah Öcalan’ın Türk egemen sınıflarının iştahını kabartmak ve onları hedeflenen uzlaşmaya ikna etmek için ileri sürdüğü bir tarih tezi var.
tarih tezini eleştirmek başkadır.. egemenlere teslimiyeti örgütlüyor iddiası başkadır.. bu ve benzer ithamları., burada., böyle rahatça sergileyemezsiniz.. karşılığını alırsınız..

sizin gibi., sosyal-şöven olmamaya çalışan türkiye solu'nun bazı kesimlerini kuyrukçulukla itham etmek de ciddi iştir..

ideolojik eleştiri sunmadan., ahkam kesen en azından kendisi bir şeyler yaratmış olmak zorundadır.. itham ettiklerinizden bir karış fazlaca iş yapmadan bunu iddia etmek ahlaksızlık ve kurnazlıktır..
bu sistemde kürde kim küfrediyorsa.. muteberdir.. kürde kim el uzatıyor ise sistemin hedefindedir.. bu... yaşamın bir gerçekliğidir.. sizde o büzük yok.. utanmadan itham ediyorsunuz.. sisteme yaranıyor.. bak biz pekaka'ya ve destek verenlere karşıyız demeden diyorsunuz..

kısaca.. Evet, bu durumda tutarlı olacak, dürüst davranacaksınız; demokrasi sorunu bir devrim sorunudur, ulusal sorun bir devrim sorunudur demeyi bir yana bırakacaksınız
demagoji yapıyorsunuz.. bunlar bir devrim sorunudur.. kadın ve ekoloji de öyledir.. ama., şöyle dersen doğrudur.. salt bunlarla devrim olmaz..
devrim.;
1- m-l isen ya halk savaşı ya silahlı ayaklanma ile var olan devlet iktidarını ele geçirme yada ayrılıp devlet kurma ile olagelir.. dersin..
2- m-l değil isen., toplumsal özgürleşme ,le aşağıdan olagelir dersin.. devlet iktidarını hedeflemezsin..


siz ne ayaksınız???
halk savaşını red ettiniz.. silahlı ayaklanma diyorsunuz da.. ne zaman ayaklanacaksınız.. nasıl ayaklanacaksınız.. salon toplantıları ile mi? devlete medine dilencisi gibi yaklaşan tekel işçileri kuyruğunda mı?

laf üretmeyin.. ayaklanma üretin.. dürüst olun..


 
#3
Enternasyonel forum formatını ilk önce kendin oku burdaki yazı gayet bilimsel bir yazı ve eleştri senin yazdıkların hakaret forum kuralları senin için geçerli değil herhalde bir harekete devrim yapamadın gibi kahvene ağzıyla hakeret edeceksin sonra bana forum kurallarından bahsedeceksin
 
#4
Enternasyonel forum formatını ilk önce kendin oku burdaki yazı gayet bilimsel bir yazı ve eleştri senin yazdıkların hakaret forum kuralları senin için geçerli değil herhalde bir harekete devrim yapamadın gibi kahvene ağzıyla hakeret edeceksin sonra bana forum kurallarından bahsedeceksin

forum formatını biliyorum..
senin bilimsel yazı demiş olman.. yazıyı bilimsel yapmıyor.. ben bilimsel olmadığını açıkladım.. senin işin.. bu açıklamalarımı çürütmektir..

senin bilimsel yazı dediğin yazıyı yazan ahlaksız şöyle başlıyor..
90’lı yılların başında devrim yolunu bir yana bırakıp düzenle uzlaşma ve barışma yoluna girdiğinden beri Abdullah Öcalan’ın Türk egemen sınıflarının iştahını kabartmak ve onları hedeflenen uzlaşmaya ikna etmek için ileri sürdüğü bir tarih tezi var. Bu tez özellikle İmralı sonrasında Öcalan tarafından döne döne işlenmiş, PKK yöneticileri tarafından sayısız kez yinelenmiştir.
bu bir iddiadır.. öcalan paradıgması hakkında bu düşüncededir.. başım üstüne.. okurum bakarım.. ama bu ahlaksız ne yapıyor..??
öcalan tarih tezini mi? sunuyor..

tarih tezinin dayandığı ana düşünce, “Türkler ile Kürtler”in ittifak kurdukları her dönem ve durumda kazandıkları üzerinedir
öcalan tarih tezi bu mu??
ayıp be.. burjuva ahlakı bile bu kadar arsız değildir..
kürtler ile türklerin her ittifakda kazandıklarını söylemek tarih tezi mi? oluyor..
ayrıca bu yanlış mı? bu ittifaklar kaybettirdi mi?

1918-23 arasında., ankara bmm berzenci hareketi ile ortaklaşsa idi.. simko ile ortaklaşsa idi.. ortaya ne çıkardı.. ingilizler ne yapardı.. buna bir de araplar katılsa idi.. bölgede abrupa kapitalizmi etken olabilirmiydi..
bunu sorgulayıp., tespit yapmak ile tarih tezi nasıl karıştırılır..
öcalan.. t.c. ile kürtler birleşsin.. bölgeye egemen olsun mu? diyor.. bunu dediği bir tek cümle ve alıntı varmı? yok.. ne var.. kendi algısı var.. işte buna ahlaksızlık derim..

sen., tkip'i savunma adına.. devrimin dünyada nesnel koşulları gibi garabet bir cümle kurdun.. ben de fırsat bu diyerek tkip eleştirisi yaptım mı? yoksa.. tkip böyle demez mi? dedim.. ahlak budur..
rojava için dhkp şunu der.. tkip açıkça demez dedim.ç bana göre aynısını düşünüyor.. ama açık ifade yoksa ispat çabası gerekir.. ahlak budur..

sen önce bu ahlaka sahip ol sonra gel bana hesap sor..

enternasyonalforum'un en temel formatı budur.. ispatsız itham yapılamaz.. kimseye yapılamaz.. bunca eleştirdiğim tkip'e yapılsa aynı şekilde savunurum..

sana da tavsiyem budur..


 
#5
varsa vicdan denilen bir şey.. son bir şey daha diyeceğim..

en nefret ettiğim şey.. kürt kuyrukçuluğudur.. böyle bir vicdan ahlak olamaz..
bunu bizzat yaşayan biri olarak da bu kızmalara hakkım var..
1990 hep sürecinden beri.. kürtlerle kim ilişkilendi ise., sistem ısırdı-kopardı-yaktı-dünyayı zindan etti..
polis bizzat yüzüme söyledi.. kürtlerden uzak dur.. ne yaparsan yap.. en hızlı komünist ol ama kürtlerden uzak dur başın beladan kurtulmaz dedi..
ben diyelim.. 23 başkası 5 başkası 10 bedel ödedi.. kimi canı ile ödedi.. sebeb.. tıpkı devletin dediği gibi.. kürtlerin kuyruğundan ayrılmadılar diye..

solculuk adına neler deniliyor..
1990lı yıllarda kürtlere merhaba demek yürek isterdi yürek.. hele kürt özgürlük mücadelesinin yoldaşı olmak için.. mangal gibi yürek isterdi..

bakma şimdi o günler geçti.. ama pek de değil.. yarın ne olur bilinmez.. burjuva yanında duranlar bile kinden nasiplendiler.. onlar da bir şekilde kürt kuyrukçusudur..

kendine sosyalist diyen bir hareketin kullandığı tanıma bak..
kuyrukçu sol..
yazıklar olsun..
yahu kürdün "gerisinde" ateş yanıyor.. bal börek yok..
1990 kürdün kuyruğuna takılan yanıyor.. 1993-96 yanmala kalmıyor katlediliyor.. 200li yıllar yine aynı..
argo yazacağım.. hoş görün..
ulan bir de siz kürdün kuyruğuna yapışın da "adam" görelim.. bakalım dünya kaç bucak öğrenin..

eşim.. eğit-sen kurucusu kadın platformu temsilcisi.. yıl 1990 hep toplantı yapamıyor.. bir düğün uyduruyor.. düğün adı altında 8 mart etkinliği yapıyor.. eşim iki kişi olarak kadın platformu ve eğit-sen adına katılıyor.. birde perinçek partisinden kişi var.. o zamanlar sol içinde meşrular..

dava açılıyor.. eşime savcı diyor ki.. sen türksün ne işin var kürtlerin arasında.. bu milletin solcusuna yakışıyor mu diyor ama.. eşim 12 eylülde yatmış vs. sorduğu yok..
asıl zılgıtı yanındaki kadın arkadaşı yiyor.. hem kürtsün hemde bölücü işlerin içindesin hocanım kendine dikkat et..
onu aleni tehdit ediyor.. eşim.. dayanamıyor.. kürt olduğu için canı yanacaksa savcı bey.. önce benim gibi türkten başlaman gerekecek.. onu da sen unutma diyor..
perinçekçi ise ben kürtçe konuşulduğunu duydum.. çıktım diyor.. ona dava açılmıyor.. bizimkilere açılıyor.. ama tepkiler artınca.. dava askıya alınıyor.. sonra kendiliğinden düşüyor..

işte böyle kızılkızıl.. kuyrukçu denildiğinde öfkemi sen anla..
dilerim anlarsın..
 
D

denizheval

#6
Suat abi,
Kürt Özgürlük mücadelesine saldırmayı Devrimcilik sanan bu Sosyal Şöven, kırma Komünist, ne idüğü belirsizleri bizzat kendi yazdıklarıyla vurarak Hallaç Pamuğuna çevirdiğin için aklına ve yüreğine sağlık.
''TC ve Emperyalizm ile uzlaşmak'' ve ''Kuyrukçuluk'' yapmanın bedelinin ne olduğunu görmeyecek kadar Realiteden kopmuş Mülteci Komunistlere sormak lazım: PKK daha düne kadar savaşırken ne Dostluğunuz ve Mücadeleniz ile Siper Yoldaşlığı yaptınız, kiminle ne savaşı verdiniz ki şimdi kalkıp soydaşınız Cephe gibi Akıl Hocalığı yapıyor, Gazel okuyorsunuz?
Dost olduğunu göstermeyenden Gazel dinleyecek Kürt kalmamıştır. Kendinize benzerler okur ve helal olsun derler size. Durmak yok Ulusalcılık bataklığına gömülmeye devam edin.

H. Fırat'ın yazıları sitelerinde manşetten İdeolojik Perspektif bazında kitleciğine sunulduğuna göre kendisi bu Çevrenin Akıl Moderetörüdür ve değerlendirmeleriyle çürüklüğün en tepeden başladığını gösteriyor.
 
#7
Kızıl kızıl arkadaş konuyu silme hakkın yoktur. Eğer bir konu açtıysan açtığın konu ef nin ortak havuzuna katılmış demektir.Hakaret var gibi anlamsız sözler söylemektense yazılanlarda katılmadığın yeri belirt ki tartışalım ortak payda bulup uzlaşalım. Öyle ben küstüm edası da anlamsız işler yapmak çocukların hayal dünyasında kabul görür.
 
#8
konuyu siliyorum tartışma değil hakeret içerikli gidiyor
sayın kızılkızıl
konuyu silmeniz yanlış bir yaklaşımdır. buna hakkınız yoktur. ama tartışmaların olumsuzluğu ve içeriklerdeki söylemler noktasında itiraz-eleştiri ve bunlara müdahale talepleriniz olabilir, bu sizin hakkınızdır.

konu ; açan kişiye ait olmakla birlikte, açıldığı andan itibaren forum kollektif mülkiyetindedir. konuyukorumak, sizin kadar forumun ve katılımcıların da sorumluluğudur.

bu anlamda, konu yeniden yüklenecektir. sizden ricamız, hakaret olarak gördüğünüz ve konuya katkı yapmadığını düşündüğünüz zeminleri bildirmenizdir. forum editörlüğü bu noktada sizin için müdahil olacaktır.
 
#9
Suat kardeş ilk önce teslimiyetçi ve kuyrukçu ithamlarının niçin kullanıldığını açıklamakla başlayım

Son süreçte sermaye temsilcisi AKP Kürt sorunu çözümü konusunda bir tasfiye ve oyalama sürecine girmiştir Daha düne kadar Kürtleri bombalayan AKP roboski katliamı, binlerce KCK tutukluları ortada dururken yine aynı şekilde Suriye’de mezhep çatışmasını körükleyip oradaki halkları birbirine kırdırmak için çetelere her türlü desteği sunan dinci gerici AKP hükümeti Türkiye de kardeşlik barış çözüm gibi şeyler beklemek anlamsızdır. Buradan Suriye deki kanlı Esad rejimini desteklemek anlamında söylemiyorum Esad tabii gitmelidir ama bu şekilde emperyalistlerin güdümünde değil
AKP nin bu tasfiyeci ve oyalama sürecini yeni bir Türkiye diye değerlendiren silahlı mücadelenin bittiğini , demokratik siyaset sürecini başladığını söyleyen çizgi bir teslimiyetçi çizgidir bunlar son süreçdeki belirli şeyler .
Kürt hareketi bu gün daha çok mücadeleyi her alanda yükseltmelidir bir tarafta güney kürdüstan kurulmuş diğer tarafta batı kürdüstan girişimi var burda sermaye hükümetinin tasfiyeci ve oyalamacı oyununa karşı silahların bırakılması değil ulusal özgürlük mücadelesini her alanda daha da yükseltilmesidir.
Kürt hareketin deki bir değişim var devrimci bir çıkış, sosyalist kürdüstan, kurulu düzeni değiştirmek gibi bir çıkışdan bugün geldi nokta itibari ile devleti masaya oturmak anayasal bir çözüm yoluna getirmiştir. ilk çıkışı Marksist çizgiye yakın (parti programı, önder kadrolarının savunma tutanakları vs. ) geldiği nokta ile bir değişim vardır ve bu değişim özellikle 92 yılında yaşanmıştır bu tabiki Kürt hareketinin payından başka nedenlerde vardır Türk solunun soruna sosyal şoven bir yaklaşım ve başlıca başka nedenler bu yol ayrımında payı vardır bunları da söylüyoruz.
Kuyrukçu sol kelimesi neden kullanılıyor. Bizde tabii Kürt halkının özgürlük mücadelesini destekliyoruz ama burada önemli nokta şu kendi programından ideolojik bakışından çok bir örgütün programına yedeklenme meseledir. HDK yı düşünün birçok yapı var olmaz diye değil olur ama buradaki önemli nokta şu HDK birçok yapı var ama belirleyici bir parti BDP onu da tek kişi Öcalan böyle bir durum tek kişinin belirleyici olduğu bir yapının içindesin ..
Kuyrukçuluğu sen bedel ödemek diye algılamışsın
.H fırat ın yazı bunu daha kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

Bu, kendi ideolojik ve örgütsel bağımsızlığını yitirerek, bir başka hareketin yedeği haline gelmekten başka bir şey değil.

Bazıları için bu güya enternasyonal bir dayanışma, böylece ezilen bir ulusa karşı görevlerini yerine getirdiklerini zannediyorlar. Başka bazıları içinse bu belli siyasal çıkarlar anlamına geliyor. İşte son ana kadar bu kuyrukçu partilerden biri blokun içinde yok, son yerel seçimden hemen sonra terketmiş burayı, umduğunu bulamamanın hayalkırıklığı ile. Ama şimdi, son anda, listelerin verilmesine birkaç gün kala, gelin üçüncü bölgeden başkanınızı milletvekili adayı yapalım denince, bir anda dönüp blokun içine giriyor. O ana kadar blokun içinde olan ve aynı doğrultuda bir beklentisi olan bir başka grup ise, bu beklenti karşılanmadığı için, son anda bloktan ayrılıyor, görevimiz devrimin ve sosyalizmin bayrağını dalgalandırmak diyor, ciddi ciddi! Halbuki blokta kalsa, toplumu demokratikleştirme bayrağını sallayacak. Bir anda bayraklar değişiyor. Traji-komik bir durum örneği! Bu, gerçek bir politik ve moral iflas! Bu akıl almaz boyutlarda bir tutarsızlık! Burada ideolojik bakışın ve ilkesel tutumun zerresi yok. Burada tam bir ilkesizlik, bayağı bir pragmatizm, diz boyu bir oportünizim var. Ve bu aşağı yukarı Türkiye solunun kuyrukçu kesimlerinin genel tablosu. Yanıtlamak bir yana Türkiye solunun kuyrukçu takımı bu canalıcı soruları bir kez olsun kendine sormuyor bile. Onlar için varsa yoksa “adil ve onurlu barış”! Peki ne demektir “adil ve onurlu barış”, bunun orta yerde açık bir yanıtı var mı, “artık anaların gözyaşı akmasın!” duygusallığı dışında? Marksist olmak iddiasında olanların barış gibi temel bir kavramı böylesine belirsiz, duygusal, içi boş, kof bir söylemin içine oturtmaları da ayrı bir sorundur. Lenin, tarihin gördüğü bu en büyük, en ilkeli, en tutarlı devrimci, üstelik emperyalist bir dünya savaşının tüm dehşetli yıkımı ve acıları içinde, barış sorununu kesin bir biçimde devrim sorununa bağlar. “Emperyalist savaşa karşı iç savaş!” Barış elde etmek istiyorsanız, silahlarınızı kendi burjuvazinize yöneltin! İşte onun, Lenin’in barış çağrısı, barış şiarı ve barış programı. Aman barış olsun da, ne pahasına olursa olsun, yeter ki anaların gözyaşları dinsin diyenler o dönemde de vardı. Emperyalist savaşa karşı duran, ama onun yıkım ve acıları karşısında dehşete kapılan çeşitli ülkelerin pasifistleriydi bunlar, önemli bir kısmı marksist olmak iddiası da taşıyan. Lenin’in onların bu duygusal küçük-burjuva pasifist arzularını, bir bilim insanının soğukkanlılığı ile kapsamlı marksist eleştirilere konu etmiştir. Israrla bizim barış programımız bir devrim programıdır demiştir. Savaşın kaynakları ile gerçek bir barışın elde edilmesi arasındaki kopmaz ilişki üzerinde durmuştur.

Marksist olmak iddiasında hiç kimse kavramları, dolayısıyla da barış kavramını uluorta kullanma, hele de kof duygusal söylemlerle istismar etmek hakkına sahip değildir. Bunu çoğu durumda bizzat gericilerin kendileri yaparlar, işlerine öyle geldiği, çıkarları öyle gerektirdiği için. Onurlu ve demokratik bir barış! Nedir mesela bu onurlu ve demokratik bir barış dediğiniz? Kürt sorununun bütün bir tarihsel temeli ve toplumsal kapsamı karşısında bu ne ifade ediyor? 90 yıldır inkar edilen, yok sayılan, ezilen, horlanan bir halkın bu düzen tabanı üzerinde gerçek ulusal özgürlüğü ve tam eşitliği nasıl sağlanabilecektir? Bu sorunu doğuran bütün bir toplumsal temel, sınıf yapısı ve iktidarı yerli yerinde duruyorken ve duracakken bu nasıl olacaktır?

.


Sosyal şoven TKİP demişsin bu çok ağır bir itham Kürt halkının özgürlük mücadelesini haklı meşru bulan ulusların kendi kaderi ilkesinde hareket eden bir harekete bunu söylürsun. Biz ilk çıkığımızda ne söylüyorsak şimdi aynısın söylüyoruz ilk çıktığımız yıllarda Kürt halkının mücadelesini kayıtsız şartsız desteklediğimizi açıklamıştık ve bizim açıklamamızı aynısını PKK merkez yayın organı aynı şekilde yayınlayarak EKİM sol hareket içinde geleneksel sosyal şoven yaklaşımdan farklı bir çizgi ortaya koymuştur demiştir . 92 de Kürt hareketi yol ayrımına girmiştir bu günde aynı şeyleri söylüyoruz.
Gerçek çözümün işçi sınıfıdır, bilinciyle bugün düzenin etkisinde bulunan ve şuan fabrikalarda şovenist gerici başta Türk işçi emekçi işçiler olmak üzere her kesime Kürt halkının verdiği mücadele nin haklı ve meşru mücadele olduğunu anlatan bu yönde başta fabrikalarda olmak üzere her alanda çalışma yapan bedel ödeyen bir harekettir. son süreçte de işçilerin birliği halkların kardeşliği şiarı altında etkinlik, panel ve son olarak birçok ilde kurultaylar düzenlenmiştir.

Bugün bir çok ilde TKİP ‘nin Kürt Halkına Özgürlük afişlerini görürsünüz bu yönde bu eksende çalışmaları her alanda yürütür .Bedel ödeyen dediğin kuyrukçu sol hareket den kaç tanesi her kesimde işçilerin olduğu fabrikalarda çalışma yürütüyor .Belli demokratik kesimlerin olduğu mahalle ve ilçeler de çalışma yaparlar ancak.

Gerçek Çözümün işçi sınıfıdır ilkesiyle aşşağıdaki yazı bunu çok iyi açıklıyor
Sınıfın çözümü devrimdir!
Türkiye işçi sınıfı, tüm öteki toplumsal ve siyasal sorunlar gibi Kürt sorununu da çözüme ulaştırabilecek biricik sınıftır.
Öte yandan, siz bu düzeni devrimci bir tarzda dönüştüremediğiniz sürece, sıradan Türk emekçisine Kürdün kendisiyle eşit olduğunu, onun da kendisiyle aynı haklara sahip olması gerektiğini de kabul ettiremezsiniz. Çünkü bu düzenin emekçisi, bu düzenin bilinciyle yoğrulmuş insan demektir. Marx’ın önemle altını çizdiği gibi, devrim, yalnızca kurulu toplumsal düzen başka türlü değişemediği için değil, fakat aynı zamanda kurulu düzen içinde şekillenmiş emekçinin buradan edindiği bilinci, kültürü, önyargıyı, her türden düşünsel ve ruhsal kiri pası mücadelenin ateşi içinde yıkayıp temizleyebilmesi, böylece devrimcileşip değişebilmesi için de zorunlu bir ihtiyaçtır. Yığınlar devrim ateşi içerisinde tepeden tırnağa yeni bir bilinç, yeni bir ruh, yeni bir kültür, yeni bir gelenek, yeni bir değerler sistemiyle yoğrulmak zorundadır. Devrimci sürecin gelişimi içinde yoğrulurlar da zaten. Devrimin gelişme süreci emekçinin devrimcileşme sürecidir de aynı zamanda. Burada diyalektik bir iç içelik vardır. Devrim sürecini ileriye taşıyan sınıf bunu yaparken devrimcileşir. Böylece sözünü ettiğim yeni kimliği adım adım kazanır, tam da devrimi gerçekleştirme süreci içinde. Devrim süreci içinde yoğrulmuş bir işçi, bir emekçi, kadına, çocuğa, öteki milliyetlerden emekçilere, öteki inançlardan insanlara saygı duymasını bilir, onların gerçek özgürlüğünü ve tam hak eşitliğini tanır. Ama bu düzenin kiriyle, pasıyla, bilinciyle, önyargısıyla yüklü emekçi katmanlara siz masa başı görüşmeleriyle Kürtlerin de temel ulusal hakları olduğunu ve bunları tanımanın zorunluluğunu anlatamazsınız.Görevimiz işçi sınıfına bu bilinci taşımaktır. Onu her yolla mücadeleye çekmek, mücadele içinde birleştirmek, eğitmek ve örgütlemektir. İşçi sınıfının en ileri kesimlerinden başlayarak, mümkün mertebe en geniş kitlelerini bu tutuma yöneltmektir. Bunda başarı, Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden işçilerin sınıf olarak kaynaşmasını getirir. Türk, Kürt ve öteki milliyetlerden işçilerin kaynaşmasındaki başarı, Türk, Kürt ve tüm öteki milliyetler emekçilerin kaynaşmasını getirir. Bu kaynaşmışlık ancak bütün ezilenlerin ve bütün sömürülenlerin çıkarlarını ve sorunlarını içeren bir programla bir anlam kazanır. O programla sosyal devrime yürünür, bu mücadelenin ilerlemesi ölçüsünde de onun yan ürünü olarak bir dizi kazanım elde edilir.


Bunları, ulusal sorunda devrimci çözümü yaratabilirse işçi sınıfı yaratır demek için söylüyorum. Türkiye’nin başta Türk ve Kürt işçiler olmak üzere bütün milliyetlerden işçileri kaynaşıp birleşmeden bu başarılamaz. Kapitalist gelişme tüm milliyetlerden işçileri üretim süreci içerisinde organik bir güç olarak zaten birleştirip bütünleştirmiş durumda. Bu maddi birliği bizim bilinç ve örgüt planında geliştirmemiz, politik planda bilinçli bir sınıf birliği düzeyine çıkarmamız gerekir. İşçi sınıfının bağımsız bir güç olarak siyaset sahnesine çıkabilmesinin anlamı da budur.


Öcalan ve Kürt hareketi eleştirilmez değil eleştirilir kitlesi var büyük halk kesimi destekliyor olması eleştirilmeyeceği anlamına gelmez.
Öcalan’da kendisi Marks ,Lenin hakkında eleştiri yapıyor söylediği ithamlar teslimiyetçi ,kuyrukçu ithamlarından 1o kat daha ağır ithamlar Marks ‘ İngilizler besledi Lenin kapitalizme hizmet ediyor gibi çok ağır ithamlar kullanıyor .

Senin kullandığın kelimeler hakarettir .
Benim yukarda kullandığım adam gibi kelimesi yanlıştır kabul ediyorum
Senin kullandığın sosyal şoven ,ulusalcı gibi kavramlar çok ağırdır.

İki konuda da ağırlıkla benzer kavramlar üzerinden suçlama hakaret ağır ithamlar kullanılmış ikisin dede aynı mesaj ı yazıyorum
 
D

denizheval

#10
Görevimiz işçi sınıfına bu bilinci taşımaktır. Onu her yolla mücadeleye çekmek, mücadele içinde birleştirmek, eğitmek ve örgütlemektir. İşçi sınıfının en ileri kesimlerinden başlayarak, mümkün mertebe en geniş kitlelerini bu tutuma yöneltmektir. Bunda başarı, Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden işçilerin sınıf olarak kaynaşmasını getirir. Türk, Kürt ve öteki milliyetlerden işçilerin kaynaşmasındaki başarı, Türk, Kürt ve tüm öteki milliyetler emekçilerin kaynaşmasını getirir. Bu kaynaşmışlık ancak bütün ezilenlerin ve bütün sömürülenlerin çıkarlarını ve sorunlarını içeren bir programla bir anlam kazanır. O programla sosyal devrime yürünür, bu mücadelenin ilerlemesi ölçüsünde de onun yan ürünü olarak bir dizi kazanım elde edilir.

Fırat yazmış ki:
Bunları, ulusal sorunda devrimci çözümü yaratabilirse işçi sınıfı yaratır demek için söylüyorum. Türkiye’nin başta Türk ve Kürt işçiler olmak üzere bütün milliyetlerden işçileri kaynaşıp birleşmeden bu başarılamaz. Kapitalist gelişme tüm milliyetlerden işçileri üretim süreci içerisinde organik bir güç olarak zaten birleştirip bütünleştirmiş durumda. Bu maddi birliği bizim bilinç ve örgüt planında geliştirmemiz, politik planda bilinçli bir sınıf birliği düzeyine çıkarmamız gerekir. İşçi sınıfının bağımsız bir güç olarak siyaset sahnesine çıkabilmesinin anlamı da budur.
Firat kendisine ve yapilanmasina bir görev öngörüyor, onyillardir milim yolalamamış bir yapılanma, düşmanı tarafından ciddiye alınmayan bir yapılanmanın akıl Hocası gelip onyıllardır bilmem kaç Milliyetten İşçi Sınıfını örgütleyerek fil tarihinde karşısına dikileceği hikayesini anlatırken, Devlete diz çöktüren, Cezaevlerindeki uyduruk KCK tutsaklarına Özgürlük Yolunu açan ve yine saflarına katan bir Halk Harekatına okumaktan bıktığımız cümlelerle akıl veriyor. Yok Teslimiyetmiş, yok AKP'ye güvenilmezmiş, yok ROboskide şunu bunu yapmış vs vs.
Sanki PKK bunları bilmiyor, AKP'ye ve Devlete sonsuz güven duyuyorken, çok bilmiş ukala abisi Türk Solu olayı çözmüş ve gelmiş bol keseden Gazel okuyor.
Şu yukarıda alıntıladığım Fırat efendinin yazısı Kürt Halkını T.C. sınırlarına hapseden ve Kürdistan realitesini tanımayan, olaya Türk Devletinin Resmi Misaki Milli sınırları kapsamında yaklaşan bir yaklaşımdır.
Fırat; Doğu Kürdistan, Güney Kürdistan, Küçük Güney için neler öneriyor? Batı Kürdistanı TC sınırları içerisinde ve sadece İşçi Sınıfı eksenli örgütleyip-eğitip Emperyalizmin karşısına dikeceğiz demek uçmaktır, Kürtlere küfür etmektir, TC aklıyla sorunlara çözüm üretmektir.
Bunuda bir kenera bırakalım, Dünya Devriminimi Örgütlüyorsunuz siz?
Dünya Devrimi Türk ve Kürt ve TC sınırları içerisinde yaşayan sömürü ve / veya İşgal altında yaşayan diğer İççilerlemi yapılacak?
Hobi bazında Komünistlik ve Entellektüellik mi yapıyorsunuz yoksa Düşmana karşı canla başla savaşıyormusunuz?

Alıntıladığım yazıda altını çizdiğim cümle de Fırat esasında ne halt yediğini saklamaya çalışırken Objektife kötü yakalanıyor.
Sizler bu Siyasi akıl ve Öngörüyle ancak ve ancak Matbaacılık yaparsınız. Birde Düşmanın ekmeğine Sol motiflerle Sos olursunuz.
 
#11
Sınıfın çözümü devrimdir!
Türkiye işçi sınıfı, tüm öteki toplumsal ve siyasal sorunlar gibi Kürt sorununu da çözüme ulaştırabilecek biricik sınıftır.
Öte yandan, siz bu düzeni devrimci bir tarzda dönüştüremediğiniz sürece, sıradan Türk emekçisine Kürdün kendisiyle eşit olduğunu, onun da kendisiyle aynı haklara sahip olması gerektiğini de kabul ettiremezsiniz. Çünkü bu düzenin emekçisi, bu düzenin bilinciyle yoğrulmuş insan demektir
(tkip)

ifadeye dikkat edin.. dervişin fikri ne ise zikrinde illaki ortaya çıkar..

Türkiye işçi sınıfı, bu genel bir tanımlamadır.. bir devlet/sistem içindeki işçi sınıfını tanımlar.. yani ücretli emeği.. ne etnisite içerir., ne başka bir ayrısal tanım.. suriye işçi snıfı dediğinde de aynıdır.. ve türkiye işçi sınıfı tanımı içinde., arap-kürt-türk vs. de vardır.. suriye işçi sınıfı içinde de..

türkiye işçi sınıf devrimi dendiğinde de bu devrim., suriyeyi kapsamaz.. ne suriyedeki işçi sınıfını kapsar.. ne de içindeki etnisiteleri ve sorunlarını..
ama.. aynı çizgi şunu da söylüyor.. Türk emekçisine Kürdün kendisiyle eşit olduğunu, onun da kendisiyle aynı haklara sahip olması gerektiğini de kabul ettiremezsiniz.
bu cümle ile nereden bahsediyor belli değil.. yani genelden mi? bahsediyor., yoksa bir devlet/sistem içindeki sosyal-siyasal olgudan mı? belli değil..

türkiye devlet/sisteminden bahsettiğini varsayıyorum.. demekki türkiye devleti/sistemi içinde böyle bir sosyal-siyasal olgu var..

demek ki.; türk emekçisi kürt emekçisini aşağı sınıf(etnik zeminde) sayıyor..
işte bu durum politik sefaletin ta kendisidir..

bir kere., türkiyede böyle bir olgusal nesnel ve de öznel bir durum yok..
türkiye sistemi içinde., bir işçinin türk-kürt vs. olmasına göre statü belirleyen ne kanunlar var ne de bir sosyal işleyiş..
sadece., tüm müslüman vatandaşların türk ve eşit olduğunu kabül eden bir sistemsel konum var.. yine müslüman olmayanlarla da ilgili bir nesnel-öznel ayrım da yok.. sadece devlet kurumlarında var.. buralarda., müslüman olmayan görev alamaz..

yine.; toplumsal yaşam içinde., türkler'in kürtlerle eşit olmadığı gibi bir duruş da yok.. çünkü evlilikler yapılmaktadır.. sadece müslüman olmayanlarla ilgili bir konum var..

en önemlisi.; yaşamdaki., anti-kürt duruşu türk olmaktan kaynaklı da değil.. evinde köyünde vs. de ben arnavudum ben kafkasyalıyım ben şuyum-buyum diyen kişiler., kürtler karşısında mevzilenirken., politik nedenlerle mevzileniyor.. sosyal statüsel nedenlerle de değil..

hatta., bazı zeminlerde., bir arnavud veya başka bir şeyim dediğinde de hem sistemsel hemde sosyal bir karşı duruş var..

örneğin., sakaryada kafkas derneği abhaz alfabesi getirtti(yıl 70'li yıllar).. önce devlet gözaltına aldı sonra bunlara türklerin dışındaki tüm "türk"ler karşı çıktı.. hepimiz bu vatanın ekmeğini yiyoruz türküz yabancı alfabe ne oluyor dediler.. göz altına alınanlar sosyalist de değildi.. türk olduklarını yeniden ispat için elli takla attılar..

kısaca.; ortada bir türk etnik statüsel üstünlük konumu.; ne sistemsel ne de sosyal olarak var.. evinde köyünde cenazende düğününde ne olursan ol.. ama sosyal-siyasal kamusal alanlarda "ne mutlu türküm" ol konumu mevcut..
daha bunu bile çözmekten aciz bir politik bilim niteliğine sahipsiniz..

heleki.; Türk emekçisine Kürdün gibi ifadelerle., bilerek yada ahmakça kurulu sisteme hizmet ediyorsunuz..

sistem gibi., kürtlerin varlığı ve farklılığını "zor"la kabüle ttiniz.. ama geriye kalanların tümünü de türk yaptınız.. tıpkı sistem gibi., kalan herkesimi türk yaptınız..

mhp'ye bakın.. türk olarak höyküren kaç milletvekili gerçekten türk acaba..
anayasadan., türk ifadesini türkçe ifadesini çıkartmayız diye höyküren kılıçtaroğlu türk mü?

türk emekçisi ne kürdün eşit olduğunu anlatmak.. tam bir ahmakça bir ifade. siz önce türk emekçilerine hepiniz türk değilsinizi bir öğretin gerisi zaten düzelir.. ama önce siz öğrenin ki., öğretebilesiniz..

kendine sosyalist ve sınıfçı bir politik hareket diyen tkip.; türkiyedeki tüm işçi sınıfını., resmi paradıgma gibi türk yapıyor.. :D
resmi paradıgmada aynısını iddia ediyordu.. savaş bunun için yaşanıyordu.. şimdi diyemiyor.. kürt var demek zor'unda kaldı.. ama kalanlara hala türk diyor.. siz de diyorsunuz.. allah sizi devletiniz ile aynı akıldan ayırmasın emi!!!!!!!!

neden sosyal-şöven dediğimi anlamışsındır..
anlamadıysan lenin'i oku.. lenin.; etnik temelde sosyal-şöven demez.. devletçilik temelinde der..
 
Üst