Komünistler Entellektüel Sıfatı Alır Mı?

#1
“Entellektüel” Komünist diye bir ifade kullanabilir miyiz? Böyle bir ifade kullanırsak, nelere yol açar ve kime hizmet eder?
Komünistler kendilerine kütüphane kültürü oluşturarak, yüzlerce kitap okumalıdır. Bu kitapları okurken, kendilerini “entellektüel” olarak ifade etmezler yani etmemeliler.
Birileri kendilerine “entellektüel” dediğinde bunu reddetmeli ve bunun açıklamasını yaparak, bu kavramın ezilenlerin ideolojisinde yerinin olmadığını söylemelidirler.
Eğer bu kavramı kullanırlarsa, egemenlerin kültürüne hizmet etmiş olurlar.
Bu kavramı teşhir ederlerse, komünist politik kültüre hizmet etmiş olurlar.
Egemen kültürün, geleneklerin ve ilişkilerin belirlediği sistem içi kesimlerin ve bu kesimleri harekete geçiren sistem güçlerinin aydın-entellektüel gibi bir kavramları ve bu kavramlar üzerinden nitelenen unsurları benimseyip onlara itibar etmeleri, onların önünde eğilmeleri olağandır ve bunda garipsenecek bir durum söz konusu olmadığı gibi, bu tutum egemenlerin sisteminin doğasına da uygundur.
Olağan olmayan ve garipsenmesi gereken ise, insanın insana kul olmasına yol açan her şeye karşı durması gereken ve eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal gelecek tahayyülüne sahip oldukları iddiasında olan tek tek bireylerin ve siyasal anlayışların, bizatihi kendi bilinçlerinin derinliklerine nüfuz eden egemen kültürün, egemen ideolojinin izlerini fark edememeleri ve egemenlik ilişkilerinden doğan aydın-entellektüel gibi kimi kavramların varlığına itibar ederek benimsemeleri ve kullanmalarıdır.
Bizatihi bunun kendisi bile, egemen kültürün, ona karşı mücadele etmesi gerekenler tarafından yeniden üretimidir. Egemenlerin düzeninin karşıtları arasında egemen kültürün bu yeniden üretimi ise, egemenlik ilişkilerinin yeniden üretilmesine ve tesis edilmesine uygun koşulları sunar.
Biz ise, tarihsel ve gündelik sorumluluğu egemen sınıfa, egemenlik kurumlarına, egemenlik ilişkilerine, egemen ideolojiye, egemen kültüre, egemen geleneklere ve bir bütün olarak egemen sisteme karşı mücadele etmek olan solu da etkisi altına almış bulunan bu egemen anlayış karşısında, bu anlayışın tarihsel ve sınıfsal köklerinin açık edilmesi ve bu türden kavramların bizatihi varlıklarının sorgulanarak sol üzerindeki etkisinin kırılabilmesine mütevazı bir katkı sunmaya çalışacağız.
Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bulunan Büyük Türkçe Sözlük ile Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü’nde entelektüel’in tanımı; “Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver” olarak yapılıyor. Entellektüel kavramının TDK sözlüklerindeki bu tanımı bile bir bakıma itiraf niteliğindedir.
Zira bu statüye/unvana sahip olabilmek için gerekli olan eğitim, öyle isteyen herkesin sırf istediği için elde edebileceği türden olmayan ve istisnai bir durum ortaya çıkmadıkça toplumun alt sınıflarında bulunan herhangi birinin göremeyeceği, ulaşamayacağı, edinemeyeceği türden olan, dolayısıyla toplumun üst sınıfına ve ayrıcalıklı kesimlerine mensup unsurların görebileceği, ulaşabileceği, edinebileceği türden özel bir eğitim olarak tanımlanmaktadır.
TDK sözlüklerinde bulunan ve bir bakıma itiraf niteliğindeki bu tanım, ne TDK’nın, ne parçası olduğu rejimin, ne de bu türden rejimlerin de bir parçası olduğu dünya kapitalist sisteminin bir çelişkisi değildir. Zira, sömürüyle ve sınıf eşitsizliğiyle şekillenen egemen statüler ve ayrıcalıklar genel olarak kapitalizmin, özel olarak da kapitalist sistemin tüm veçhelerinin doğasına içkindir.
TDK sözlüğündeki tanımdan da anlaşıldığı gibi, günümüzde herhangi bir toplum içinde aydın-entellektüel olarak kabul görenler, tam da görmüş oldukları bu özel eğitim nedeniyle içinde bulundukları toplumlarda statüleri bakımından itibarlı bir pozisyona sahip olmuşlar ve hemen her bakımdan ayrıcalıklı bir yaşam sürmüşler, sürmektedirler.
Bu unsurların toplumsal alanda itibar görmelerine ve ayrıcalıklı bir yaşam sürmelerine olanak sağlayan şey ise, bir konuda/alanda “uzman” olarak kabul edilebilecekleri bir bilgi birikimine sahip olmaları, elde ettikleri ya da sahip oldukları bilgi birikimi ile toplum ortalamasının üstünde bir donanıma ulaşmış olmaları, ya da genel olarak toplum ortalamasının üzerinde bir eğitim sürecinden geçmiş olan diplomalılar olmalarıdır.
Bugün aydın ve entelektüel denilen kavramların ve toplumsal statülerin kendisi de, bu üretim ilişkilerinden ve üretim ilişkilerini belirleyen egemen kültürden doğmuş ve şekillenmiştir. Yani tüm kavramlar gibi bu kavramlar da varlıklarını egemenlik ilişkilerine borçludur.
Kapitalizm öncesi tüm sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalizmde de, nasıl ki azınlığın refahı ve zenginliği için çoğunluk yoksullaştırılmışsa, onlarca zengin yaratmak için milyonlarca yoksul yaratılmışsa, yoksullaştırıldığı için yoksunlaştırılmış bu çoğunluk olmadan bilgi tekelleştirilemez, metalaştırılamaz ve aydın-entellektüel denilen ayrıcalıklı tabaka yaratılamazdı.
Çünkü bu zümrenin yaşamı ve ayrıcalığı, yoksullaştırılmış ve yoksunlaştırılmış milyonların emeklerinden, alın terlerinden çalınanlarla finanse edilmektedir. Kapitalist dünyada birileri ayrıcalıklı bir eğitime ve bilgi birikimine sahip oluyorsa ve bundan dolayı aydın-entellektüel olarak sıfatlandırılıyorsa, bu milyonlarca emekçinin bu olanaklardan mağdur edilmesi sayesindedir.
Komünistler, emekçi, köylü çocuklarının ve gençlerinin okula, liseye veya üniversitede okuması için çaba harcamamalıdır.
Okulların da egemenlerin kültürünün öğretildiği ve disipline edildiği yerlerdir.
Okullardan teşhir edilmesi için uğraşmalıdırlar.
Milyonlarca genci “açık” zindanlara gönderilmelerine izin verilmemelidir.


Aykut Şahin

Yeryüzündeki Tembel Karıncalar: Komünistler Entellektüel Sıfatı Alır Mı?
 
#2
komünistler entellektüel sifatı alir mı ?

çevre yüzünden almaktalar . ama bence almamalı .
entel lafını , toplumdan farklı giyinen , düşünen , yaşayan kesim için söylendiğini bilmekteyim. elit olanlar kastediliyor.
halktan uzak kesim yani.
bir yanlış anlaşılmayla yada yakıştırmayla entel , komünistin yanına gelmiş.
halkla içiçe olunması gerektiğini biliyoruz . hakkari'de komün tarzı dışa kapalı yaşayan köyü bilirsiniz. içlerinde ml olan birini ele alın.
size, onun fulâr takıyor , kibar kibar konuşuyor ,marjinal boyalar yapıyor , halktan kopuk yaşıyor olduğunu söylesem ama
ayrıca da o bir komünisttir desem
ne algılıyorsunuz ?

.....


halkla iç içe olunmalı dedim . şimdi başka bir soru doğacak :
bunu derken, halkın her sevdiğine her yaptığına eyvallah demek gerekir mi , burda durulmalı işte.
örn., halkımızda arabesk müzik sevilir , epey taraftarı vardır. müslüm gürses diyelim.
bu yorumcunun birbirinden değerli , anlamlı ,sanatsal , topluma faydalı eserlerini bilirsiniz. muhteşemdir kısaca .
hatta dinleyicilerinin çoğunun onun uğrunda (otomatik olarak) jiletli birer kan bağışlayıcısı olması , ne kadar güzel bir şey .
...
insanları karamsarlığa , moralsizliğe , düşkünlüğe itmesinden başka birşey olmayan ,
dünya sorunlarını görmezden geldirten ,
insanları asalak gibi yaşatarak uyutan bu tarz müziği işte ,
halk seviyor diye şimdi kalkıp "halkım seviyor arkadaş ben de saygı duyuyorum demek " ,
burnunun dibini görmemekten ve kaypaklıktan başka bir şey olamıyor malesef .

"halkımızın kültüründe islamiyet var , anadolu muhafazakar arkadaş" , diyerek , dini literatürlü kelimeleri günlük diline taşımayı ise
oportonizm türlerine bir örnek olarak gönül rahatlığıyla veriniz. ben size izin verdim gitti .
 
Son düzenleme:
#3
Entelektüel sözcüğü hakkında (bu forumda ) bazı açıklamalar yapmıştım.Genel anlamı ile ''anlama'' ile tanımlanabilir. Basit olarak da bir sorunu anlama ve çözme yetisi de diyebiliriz.
Esasen ,Entelektüel her konuda doğru yorum yapabilen ve bilgi birikimini kendi fikirleri yönünde kullanan kişidir.Aydın da denilebilir mi,bence hayır,örneğin Albert Einstein için aydın tanımı yerinde olur. V.İ.Lenin ,John Adams ,A.Öcalan gibi kişilere entelektüel tanımlaması yapabiliriz. Absürt olarak Cemil İpekçi örneğini entelektüel tanımlamasına sokabiliriz.Sanatçılardan da Genco Erkal ve Erol TOY'u bu kategoriye koymak mümkün. Politikacılardan da (T.C. içinde) örnekler verebilirim. Faşist cenahtan ,Agah Oktay Güner tam bir entelektüeldir.Devrimci önderlerden (Kısa yaşamı içinde) İbrahim Kaypakkaya için entelektüel yakıştırması tam yerinde olur.Kaypakkaya kısa yaşamı ve yoğun mücadele (olumsuz) koşullarında bilgiye ulaşmada muazzam bir çaba göstermiş,kendi ideolojisi doğrultusunda bunu çok iyi kullanmıştır.((B.N. (Bu yüzden devlette o'nu yok edilecekler listesinde en tepeye koymuştur.).
Verdiğim örnekler benim bilgi birikimimi de çok çok aşacak şekilde çoğaltılabilir. Benim örneklerim yakına bakıştır.

Entelektüel kavramı öyle üstünden basitçe geçilecek bir kavram değildir. Bazı düşünürler bu kavramı kendilerine yakıştırmazlar. Chomsky gibi.Haklıdır da kendi açısından,yorumları yalnızca fikir iletisi olarak yansır topluma.
Toplumda entelektüel kavramı soyut yapısını korumakta epey zorlanmıştır.:) .Bunu giyim , şekilcilik ve gereksiz bilgi ile donatılmış kişilerle kıyaslamak doğru değildir. Doğru ve yararlı bilgi toplum için vazgeçilmez bir olgudur,hele ki bu halk sömürü düzenine karşı kullanılırsa.Yoksa Arkadaşımızın verdiği ARABESK örneği toplumu yoz çukura atar gider.
Komünistlerin ''entelektüel'' olarak tanımlanması fazla iddialı olmaz,mücadele içindeki her komünist bilgiye ulaşmak ve onu sınıf için kullanmak zorunluluğunda olmalı ,hatta mecbur hissetmeli kendini.Ama her komünist için entelektüel tanımlaması fazla iddialı olur.
Kuzey Kürdistan da ki komün konusu forumlarda tam anlamı ile işlenmedi,konuya vakıf bir arkadaşın bunu derinlemesine işlemesi (bence) çok yararlı olur.(Bu konuda hiç bilgim yok,bu eksikliğim gerçekten kötü).
Konu ile bağlanmaya çalışılan,fakat konu ile ilgisi ancak yakıştırma olduğuna inandığım bir konu var,o da entel giyinme tarzı diyerek bazı kıyafet yakıştırmaları.Fular,siperlikli şapka,çevreli (yağmurluk) kanvas şapka,safari ceket (Çok cepli ceket),gizli cepli kemer,kargo pantolon,postal,yakasız cepli pamuk gömlek,bere v.b. gibi giysiler düzenli olmayan savaş için tasarlanmış giysilerdir. İlk kullanımları kaba tasarım olarak Büyük Britanya ordularının Afrika ve Asya da ki düzensiz işgal sürecindedir. Bu kıyafetler İspanya iç savaşında ve İkinci paylaşım savaşı süresince Fransız Rezistans (Direniş),Komünist partizan savaşçıları tarafından oldukça benimsenmiş, bir nevi SOL'un resmi giysisi olmuştur.İnsanların bunları giymesi (eğer bulurlarsa) ,eleştirilecek pek çok konu varken hiçte eleştirilecek bir konu değildir.
Hele ki artık günümüzde bu kıyafetlere ulaşmak fiyat açısından(outdoor dükkanları) zordan da öte.Artık ancak kırmızı kumaşı kesip fular yapıyor bizim çocuklar.:) Aslında yavaş yavaş yeni trendde:eek: KÜRT GERİLLA kıyafeti
, üç dört yıl sonra miting ve etkinliklerde görürseniz şaşmayın. Zaten İstanbul da insanlar tek tükte olsa giyip geliyorlar. Fuların yerini de poşu alıyor zaten yavaş yavaş.


Not. Entel-dantel sorunsalına girmeye gerek duymadım,kıyafetleri biraz çiçekli beni bozuyor.:D
 
Son düzenleme:
#4
arabeskçiler = entellektüeldir , dediğimi sanmıyorsun dimi ?

anladığım kadarıyla , bilgiyle kendini donatmış sıradışı kişiler için entellektüel tanımı yaptın ve verdiğin örnekler o yönde .

 
#5
Not .Tamamen espridir.

Müslim Baba konusu artık alemde konuşulmamaktadır.Baba en son kadın vücudundan sushi yeme olayını gerçekleştirince karizmayı çizmiş,alemden dışlanmıştır.
''Memleketim '' ne hale geldi dün gecekondu direniş filmlerinin vazgeçilmez aktörü Orhan baba ,bugün yoksulların evlerini yıkıp,rezidans dikecek şerefsizlerin reklamını yapıyor.Biz hala nerelerdeyiz.

Vallahi şimdi Kum Gibi yorumunu dinleyeceği ustadan.Rahatsız etmeyin............:eek::eek::eek::)
 
#6
arabeskçiler = entellektüeldir , dediğimi sanmıyorsun dimi ?

anladığım kadarıyla , bilgiyle kendini donatmış sıradışı kişiler için entellektüel tanımı yaptın ve verdiğin örnekler o yönde .

Konuyu genel bakış olarak işledim.Birde Arabesk eğer iyi bir yorumcudan dinlenirse zevkli bir dinleti olur. Hüseyin Altın'ı severim. Ama Favorim ki eğer arabesk olarak kabul edersek Kenan TEMİZ adlı sanatçıdır. Burjuva diretmesi arabeskçiler konu dışıdır.
Sevgilerimle.
 
Üst