Federalizm-Konfederalizm

#1
KONFEDERASYON

Konfederasyon, bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğu olarak literatürde yar alan bir yönetim biçimidir.
Konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir; ki böyle bir yapılanma ileriki dönemlerde,ayrı bir devlet oluşumunun önünüde açabilecek bir potansiyeldedir.

Konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nisbette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamiyle korurlar.

Konfederasyona dahil konfeder devletler gerek harici gerekse dahili bakımdan tam manasıyla hakimiyetlerine sahiptirler. Üye devletler diğer devletlerle hertürlü diplomatik münasebetlerde bulunabilirler. Konfeder devletler, konfederasyona dahil devletleri hiçbir taahhüd altına sokmaksızın başka devletlerle savaşa giriştikleri gibi, aynı konfederasyonda üye olan bir devlet ile savaş yaptığı zaman, bu milletlerarası hukuk bakımından bir iç savaş sayılmaz; iki devletin harbi sayılır.

Konfederasyonda üye devletlerin temsilcilerinden meydana gelen bir meclisi vardır. Bu meclis tarafından alınan kararları üye devletlerin de tatbik edebilmesi için her devletin ayrı ayrı bizzat yetkili organınca benimsenerek tasdik edilmesi gerekmektedir.

Konfederasyon devlet topluluğu bir antlaşma ile meydana geldiği için, üye devletler istedikleri zaman konfeder devletten ayrılabilirler. Konfederasyon tipi devlet topluluğunun asrımızda artık modası geçmiştir. Yalnız, çoğunlukta federasyon devlet tipini hazırladığı için, tarihi bir önemi vardır. Gerçekten bugün federasyon tipi devletler, bir zamanlar konfederasyon şeklinde idiler. Mesela, İsviçre 1848 tarihine kadar konfederasyon halinde idi. Bu tarihte bugünkü federal devlet durumuna geldi. Bugün bir federasyon devlet şekli meydana getiren ABD, 1776'dan 1787 yılına kadar konfederasyon devlet şekli idi. Bugünkü Birleşik Almanya da 1870 yılına kadar konfederasyon devlet durumunda idi. Şu halde tarihi bakımdan konfederasyon, federal devlet şeklini hazırlayan bir merhaledir.

FEDARASYON
Çoğrafi yapılarına göre oluşmuş Birden fazla devletin kendi istekleriyle biraraya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, gene aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmalarına Federasyon adı verilir. Bu devlet içinde yaşayan çeşitli uluslar da büyük bir özerklik içinde ama aynı devlet içinde dışarıya karşı birliklerini bozmadan yaşamlarını sürdürebilirler. Federasyon, bireylerin ve örgütlerin ortak bir amaç doğrultusunda kolektif çalışma yürütmeye yönelik özgür anlaşmasına işaret eden bir yönetim biçimidir.

Her bireyin bağımsızlığı ve ileri düzeyde haklara sahip olmasi fikri ile toplumsal gereksinimlere ve zorunluluklara hizmeti birbirine uyumlu kılan federalizm, her bireyin yeteneklerinin sağlıklı bir şekilde cisimleşmesine olanak sağlar.Federal devlet modelleri,tek tip bir modelden ziyade içinde birden fazla farklı noktaları olan bir sistemdir.Amerikadan,Avrupaya kadar birçok bölgede,farklı şekillerde federasyon adı altında yönetim biçimleri,tarihsel arka planda yer bulmuştur.

FARKLAR

Aslında federalizm ve konfederalizm için kullanılan ortak kavram federalizmdir. Konfederalizm, federalizmin bir versiyonudur.

Aralarındaki fark çok belirgindir. Federalizmde, federal birimler eşittir ama federal bünyenin karar mekanizmasında çoğunluk kararı geçerli olur.

Hemen hemen tüm federasyonlarda parlamento iki kanatlıdır. Bir kanatta federe birimler eşit temsiliyete sahipken, (ABD’nin Senatosu örneği); dğer kanatta federe birimlerin temsiliyeti nüfus esasına göre olur. (ABD’nin Temsilciler Meclisi örneği)

Konfederalizmi, federalizmden ayıran ilk belirleyici özellik, karar mekanizmasının “uzlaşma/konsensüs”e dayalı olması; başka bir anlatımla, tüm federe birimlerin uzlaşmadığı konularda karar alınamamasıdır.

Federalizmi; konfederalizmden ayıran ikinci belirleyici fark; federe birimlerin “uluslararası hukuka/camiaya aracısız muhatap olma” hakkı/yetkisi olmamasıdır. Konfederalizmde ise, birimler bu hakka/yetkiye sahiptirler.

Üçüncü belirleyici unsur, egemenlik konusudur. Konfederalizmde, konfedere birimler egemenliklerini sürdürürler. Federalizmde ise federe birimler yetkilerinin bir kısmını merkeze devrederken, bir kısmını korurlar. Bazı federasyonlarda ise, merkez bazı yetkilerini federe birimlere devreder. Bu tip federasyonlar, üniter devletten federasyona dönüşenlerdir.

saygı ve dostlukla
 
Üst